In

In het geval dat u garantie wenst te claimen dient u contact met ons op te nemen. Dit kan door contact op te nemen met ons sales team of te bellen naar +31 (0)88 4000 800. Houdt u er rekening mee dat er een aantal voorwaarden zijn verbonden aan het claimen van garantie. Deze vindt u in onze Algemene Voorwaarden, waarvan u hier een aantal belangrijke punten vindt.

  • Alumat Zeeman BV verleent generlei garantie op verbruiksartikelen.
    Voor het overige wordt de garantie verstrekt welke de importeur, fabrikant of agent aan Alumat Zeeman BV heeft verstrekt.
  • Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende goederen dienen franco aan Alumat Zeeman B.V. geleverd te worden, voorzien van aankoopfactuur. Bij het ontbreken van deze vervallen alle aanspraken op garantie.
  • De kosten van verzending door Alumat Zeeman BV naar importeur, fabrikant e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever, evenals de kosten welke aan Alumat Zeeman B.V. in rekening worden gebracht door fabrikant, importeur e.d. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden.
  • Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Alumat Zeeman B.V., hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van Alumat Zeeman BV/fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen.
  • Alle garantie-aanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt.